Sunday, February 28, 2010

Frost-resistance... / Mrozoodporność

Last week I have created a pile of felt blossom pins...you can call it roro-garden already... It's way too early though, for any flowers to survive here yet...
That's why I make my dear ones frost-resistant.. some of them are even tested in extreme conditions...
here is a photo of me wearing a poppy pin on my cap and bunch of pansies on my sweater. It's ca -20 degrees, location: ferry 2 hrs before reaching Helsinki.

W zeszłym tygodniu zrobam górkę filcowych kwiatków... można już mówić o roro-ogrodzie... Jest jednak zdecydowanie zawcześnie by jakiekolwiek (inne) kwiaty mogły przetrwać... To dlatego robie moje-morozodporne... niektóre zostały nawet pzretestowane w ekstremnalnych warunkach...
na zdjeciu ja z makową broszką na czapce i bukiecikiem bratkow przy swetrze na około -20 stopniach - 2 godziny od brzegów Finlandii...


next is an out-take of my spring session (as you can see we still have huge problems with lack of light here...)
a oto fragment mojej wiosennej sesji (jak widać wciąż mamy tu duż eproblemy ze światłem)

Saturday, February 27, 2010

Spring collection / Kolekcja wiosenna

it has been a productive week. no university deadlines. too much snow to skate...
i have been enchanting winter preparing my Spring Collection.
I have already listed few items...

To był produktywny tydzień. zadnych terminów n auniwersytecie, śniegu itak zbyt dużo na łyżwy...
Zaklinałam więc zimę szykując kolekcje wiosenną.
Opublikowałam już kilka prac:


ultra spring white anemone and a pansy
ultra-wiosenngo białego anemona i bratka!


it has already been in the beautiful and stylish etsy treasury called EUREKA by Ligia Rocha :-)

Friday, February 26, 2010

Sweet Mustard? / Słodk amusztarda?

when well composed, with some good ingredients - quality wool and felt, rose petals and bordeaux wine.. it can be very very sweet...
like in this Martice blog entry! roro-crafter, roro-photographer, and roro-beneath the sweater is very happy and proud to be (accidentaly) a color inspiration and a sid ein a dialogue ;-)

...gdy dobrze skomponowana i połączona z dobrymi składnikami jak wełna, filc, płatki różane czy wino z bordeaux, może być nabrawde bardzo, bardzo słodka...
Jak w tym wpisie Martice - roro tworca, roro fotograf i roro-pod swetrem jest przeszczęśliwa będąc pzrypadkowo inspiracją kolorystyczną i stroną w dialogu:-)
here is my little tribute to tribute mosaic then;-)
Oto moja laurka za laurkę - mozaika trybut!

top left - martice's sleeve
top-right - my fet rose brooch / mustard sweter ;-)
bottom-left - vadjutka's necklace
bottom-right - mysticfiber's bangles

thank you ;-)

Thursday, February 25, 2010

My creative space / Przestrzeń twórcza

oh! so happy to be part of this action now:-)
Sunshine weather and Spring enchanting in it's best here! My desk and floor are engaged too. Stocking up for the spring season and Euro week - cutting a lot of flowers and petals from felt and crocheting pats and elements:-)

o! jak się cieszę, że mogę dołączyć i do tej serii!
Słoneczna pogoda i zaklinanie wiosny trwają w najlepsze. moje biurko i podłoga są mocno zaangarzowane. Przygotowywuje zapasy na sezon wiosenny i Euro Week na etsy, wycinając cąłe mnóstwo kwiatow i płatków z filcu i szydełkując kółka i elementy....
p.s. my sky-blue folk flower is featured at http://cuteable.com/ today!
p.s. moja błękitna folkowa broszka jest prezentowana dizś pzrez cuteable!

FOR MORE CREATIVE SPACES VISIT http://www.kootoyoo.com/
więcej Twórczych Przestrzeni n ablogu kootoyoo!

Wednesday, February 24, 2010

Tulle monster / Tiulowy potwór

Couldn't title this post in any other way after seeing these pictures...
They have been taken on ferry between Helsinki and Stockholm after our extremely short and freezing windy visit and dinner with relatives.
Fortunately we could get warm in Eurokangas shop..its huge... And yes, i definitely was hot:-)

Nie mogłam tego wpisu zatytułować inaczej po obejżeniu zdjec z promu..
Zrobiliśmy je w drodze z Helsinek do Sztokcholmuy po naszej niezwykle pośpiesznej i mroźnej wizycie i obiedzie z krewnymi.
Szczęśliwie dla mnie rozgrzewalismy się w sklepie tekstylnym Eurokangas... był wielki, pełen pzrecen..i niewątpliwi e zrobiło mi się gorąco...

please meet happy red-nosed Tulle Monster (you can see also deep-emerald organza on my shoulder)
Poznajcie proszę wesołego czerwononosego tiulowego potwora (z głęboko-szmaragdową organzą na ramieniu)

Tuesday, February 23, 2010

Flower Fairy? / Kwiatowa wróżka?

Despite the fact that sun is not shining and snow is still falling* new babies are born:-)
Here is a hand-sewn and hand-embroidered Felt Flower Fairy I have made for baby Michalina! (accompanied with my new anemone pins).

Pomimo braku słońca i nieustajacego opadu śniegu* na świecie pojawiają sie cąłkiem nowe dzieci....
Oto recznie szyta i hafowana Filcowa wróżka kwiatowa, którą zrobiłam na dizsiejsze odwiedziny u małej Michaliny (w rogu nowe przypinki - anemony).

*Yes, i know i repeat myself, but that's what you do in Sweden between November and April I guess ;-)

* Tak wiem, powtarzam się, ale cóż innego można robić w Szwecjo między listopadem a kwietniem...

Monday, February 22, 2010

Monday Moodboard

I'm so happy to participate at last:-)
In Stockholm still nothing like a spring but its blindingly beautiful today - piles of diamond dust-like snow in amazing sun.
makes - 19 degrees bearable ;-)
Here is my Ice & Sun mosaic:-)

Wreszcie z radością mogę się dołączyć!
W Sztokcholmie wciąż ani trochę nie wiosennie ale tez pięknie - pagórki diamentowego pyłu w oślepiającym słońcu!
łatwo zapomnieć, z ejest - 19 stopni...
Oto moje mozaika : Lód i Słonce:

Saturday, February 20, 2010

Ice Battle / Lodowa bitwa

I just came back from lil ferry trip Stockholm - Helsinki to meet relatives. Due to difficult ice conditions we had over 2 hrs delay...we have just managed to have a lunch together... but in a great great place - world trade centrum's basement has bufee in old Treasury :-))
I am still shaking remembering this terrible wind, tones of ice, and all impossibilities of winter - astonishing when you think about ferry's size too...

Właśnie wróciłam z małej wycieczki promowej Sztokcholm-Helsinki-Sztokcholm - z odwiedzinami u krewnych. Z powodu trudnych warunków lodowych i trudności z dobiciem do brzegu mieliśmy aż dwie godizny spóźnienia... skończyło się więc na samym lunchu...ale z ato w świetnym miejscu - helsinskie Wold Trade Center ma w podziemiach bufet urzadzony w samym skarbcu...
Wciąż drżę na wspomnienie potwornego wiatru, ton lodu i wszystkich rtych niemożliwości zimy...przerazajacych gdy pomyśleć o rozmiarach łodzi...

Inspired by the story i have curated Spring Prophecy Fairytale - about Lil Spring Bud the ice Breaker :-)

Zainspirowana tą historią przygotowałam Wiosenne Bajkowe Proroctwo - o Małym wiosennym pączku - lodołamaczu :-)

Wednesday, February 17, 2010

more snow... / więcej śniegu...

there is no hope for any sign of Spring...any time soon...
same snow lasts from mid December and it just started to snow again...
by now i will stay with my pot daffodils...

Niema nadziei na żadne oznaki wiosny w najbliższym czasie...
Ten sam śnieg lezy już od połowy grudnia i wciąż pada...
opozaostają mi więc narazie - żonkile w doniczce...


and wonderful fresh Etsy Treasuries - here one with my flower brooch by RedFenyx:
oraz świerze wiosenne 'skarbczyki':

Sunday, February 14, 2010

february weekend / Weekend lutowy

I am lucky to be born a day before Valentines so we always make this ridiculous extended version of celebrations, with all pleasures: icecream, baloons, restaurant, cakes, movies, candles, champagne, cava, walks, skating, cooking, video games - order doesn't matter... this year I also got as a gift beautiful Olympics opening ceremony - I was so happy for Canadian Natives :-)

Miałam szczęści eurodzić się dzień przed Walentynkami, wiec zawsze pozwalamy sobe na nieznośnie obfit ei przedłużone obchody, z wszytskimi przyjemnosciami - lodami, balonami, restauracją, ciastkami, kinem, świeczkami, szampanem, cava, spacerami, łyżwami, wspolnym gotowaniem i grami wideo - w dowolnej kolejności... Tego roku moim prezentem była też piękna ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich - byłam szcześliwa i dumna z powodu uhonorowania Indian kanadyjskich....

for today - a fluffy Valentine - from me to you:-)
na dziś ode mnie - puszysta walentynka

Thursday, February 11, 2010

The End... / Koniec...

is the new beginning...
the end of carnival... makes place for thoughts about spring...
I celebrate Polish Fat Thursday - eating chrust (brushwood) and pączki (donuts)

Koniec to zawsz epoczątek nowego...
koniec karnawału...pozwala mysleć już o wiośnie...
Dziś obchodzę polski Tłusty Czwartek z chrustem i pączkami...
but also Swedish semlors for Fat Tuesday...

a także szwedzkikmi 'semlorami' na Tłusty.. Wtorek...


Days are getting longer suddenly I am having first small green
Sprout's dreams:
Jako, że dni stają się dłuższe, pozwalam sobie na pierwsze sny o małych zielonych kiełkach....

Wednesday, February 10, 2010

Frosty raspberry / Oszronione maliny

No doubt - we are very much in the middle of winter... but as we approach my birthday and Valentine's it gets more happy, more pink, more raspberry.
like frosty raspberry...

Nieulega wątpliwości - jesteśmy w samym środku zimy...ale jako, ze zblizają się moje urodziny i Walentynki - robi się bardziej różowo, malinowo... jak mrożon emaliny..

here is my Treasury West for Etsy's valentine's:

From top right: bonheur, Brydferth, galafilc, hanaletters, silkstory, AntoksFairytales, aureliaLT, fleurfatale,
aldonasuneviciene, JuliaFelt, staroftheeast, Jealousydesign

:-)

Tuesday, February 9, 2010

ArcheoChic x 2

ArcheoChic presents perfectly primitive, folk and handmade twin pair of NORRA's Golden and Copper earrings.
Lovely marriage of carved and painted wood and copper is simple, decorative and with a twist!

ArcheoChic przedstwia doskonale prymitywne, ludowe i 'rękodzielnicze' bliźniacze kolczyki - NORRA Złota i Miedziana.
Przyjemne połączenie rzeźbionego i malowanego drewna i miedzi - proste ozdobne i interesujące.


Driftwood on photos from alatsupplies:-)
Drewienko na fotografii znalezione na plaży przez alatsupplies:-)


ENJOY :-)

Monday, February 8, 2010

new better ROROISM / nowy lepszy ROROISM

ROROISM is back - now as a legal, registered, one-man firm ;-)
fingers crossed - so many ideas and opportunities...and much more to come... and publish on this blog;-)

ROROISM powraca - teraz już 'legalnie', jako zarehjestrowana, jednoosobowa firma ;-)
trzymajcie kciuki za te wszystkie pomysły i możliwości... wszystko to i wiecej - do publikacji na blogu!

In no less optimistic mood are my latest features :

W nie mniej optymistycznym nastroju: moja obecnośc w sieci:

In Karuski's Monday Moodboard:

In a wonderful bijouxdellostregatto's Etsy Treasury, also with green hoops:

and in Lovely Clusters, with Spring Folk Felt Flowers in blue:
:-)